ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

S__22143004