ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป