ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑