ผู้บริหารท้องถิ่น

 

นายทรงวุฒิ  นิติภักด์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล1

 

นายทรงวุฒิ นิติภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

 

นายเกตุธรรม  คำขัติ รองนายก1 นายสุรชัย  วาธง  รองนายก1

 

นายเกตุธรรม คำขัติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

 

นายสุรชัย วาธง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

 

นายฉลอง  มูลปา เลขานุการนายกฯ1

 

นายฉลอง มูลปา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด