สภาท้องถิ่น

 img275

 

นายจรูญ อินทวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

 

นายทองสุข อรัญญี รองประธานสภา1

นายเรวัต พรฉิมพลี เลขานุการประธานสภา

 นายทองสุข อรัญญี
รองประธานสภา อบต.

นายเรวัติ พรฉิมพลี
เลขานุการประธานสภา

นายอินทร นวะปุก ส.อบต.หมู่๑1

นายอิน สมดี ส.อบต.หมู่๒1

นางกชกร หาญกล้า ส.อบต.หมู่๒1

 1

นายอินทร นวะปุก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

นายอิน สมดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

นางกชกร หาญกล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

นายสามิตร ศรีออน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖

นายสายัณห์ ใหม่ซ้าย ส.อบต.หมู่๔1

นายเกียว สุภา ส.อบต.หมู่๔1

นายประเสริฐ ฟองฝน ส.อบต.หมู่๕1

นายสนั่น มหาวรรณ์ ส.อบต.หมู่๖1

นายขันแก้ว ศรีออน ส.อบต.หมู่๖1 

นายสายัณห์ ใหม่ซ้าย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 

นายเกียว สุภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

 นายประเสริฐ ฟองฝน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

 นายสนั่น มหาวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

นายขันแก้ว ศรีออน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
นายคนอง หงห์ประสิทธิ์ ส.อบต.หมู่๗1 

นายประจวบ แสนคำมงคล ส.อบต.หมู่๗1

 นางวาสนา มาตจินดา ส.อบต.หมู่๘1  นายเสน่ห์ นวะปุก ส.อบต.หมู่๘1 2  นายครรชิต ปันลัดโทน ส.อบต.หมู่๙1
 นายคนอง หงษ์ประสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

 นายประจวบ แสงคำมงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

 นางวาสนา มาตจินดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
 นายเสน่ห์ นวะปุก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
 นายเกษม กุ่งละ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
  นายครรชิต ปันลัดโทน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙