สำนักปลัด

img272 

 

นายประจักษ์ วงค์ปัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

 

 

 

13 

 

นายณัฐพล สุอินต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด

 

11 17

 

นายเกียรติศักดิ์ หงษ์ประสิทธิ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นายชนินทร์ แซ่ฟุ้ง
นักวิชาการเกษตร

 

15

 

นางกมลพร ธรรมชัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

14

 

นางยุวรรณดา กลิ่นทับ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

13 16 20

 

นางกนกวรรณ คำแปง
แม่บ้าน

 

นายคณิน ขยันกิจ
พนักงานขับรถยนต์

 

นายพินิตย์ ดวงแสง
นักการภารโรง

 

19

 

นางสาวสุรีย์รัตน์ ธงชัย
ธุรการสำนักปลัด