กองการศึกษา

 img274

 

นายสราวุธ มูลปา
นักวิชาการศึกษา รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา

 
10

 

นางภนนัล รัตนเพ็ญ
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 img276  

 

นางยุพิณ หาญกล้า
ครู

 

นางสาวโคมทอง มณีรัตน์
ครู

   
8 6 5

 

นางนพเก้า วงษ์จันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวนิดดา พลหาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสุภาพร คำปา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก