หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ มอบโครงการที่ดำเนินการเสร็จในพื้นที่เป็นของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ให้ประชาชนตำบลโหล่งขอด

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ อบต.โหล่งขอด  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโหล่งขอด และประชาชนตำบลโหล่งขอด ได้ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบโครงการ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้วในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ให้กับประชาชนตำบลโหล่งขอด  จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้  (๑) ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๕  ถึง บ้านหลวง หมู่ที่ ๖  (๒)ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บ้านป่าแต้ง หมู่ที่ ๒  ถึง บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๕  (๓) ก่อสร้างทำนบ นทพ. บ้านทุ่งแดง หมู่ที่ ๑  (๔) ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา จำนวน ๑๐ สระ