เกี่ยวกับ อบต.โหล่งขอด

 สภาพทั่วไป  

                ขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด  มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ  305  ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ  187,500  ไร่

                ที่ตั้ง   องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด  ตั้งอยู่เลขที่ 73  หมู่ที่  3  ตำบลโหล่งขอด   อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

โดยอยู่ห่าง ที่ตั้ง  จากที่ว่าการอำเภอพร้าว  ประมาณ  31  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่  ประมาณ  60  กิโลเมตร

                อาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

                           ทิศเหนือ             ติดต่อ  ตำบลแม่ปั๋ง  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

                           ทิศตะวันออก       ติดต่อ  ตำบลแม่เจดีย์  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

                           ทิศใต้                 ติดต่อ  ตำบลป่าเมี้ยง  ตำบลลวงเหนือ  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

                           ทิศตะวันตก         ติดต่อ  ตำบลแม่หอพระ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

                                                                  ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

                ภูมิประเทศ   องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด  โดยทั่วไปเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้และภูเขา คิดเป็นร้อยละ 93.12  เขตพื้นที่เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 5.64 เขตพื้นที่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 1.05  เขตแหล่งน้ำ  คิดเป็นร้อยละ 0.19

(อ้างอิงจากข้อมูล สำนักสำรวจที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน)

 

1

 

การปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด มีเขตการปกครองจำนวน  9  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

หมู่ที่  1   บ้านทุ่งแดง

หมู่ที่  2   บ้านป่าแต้ง

หมู่ที่  3   บ้านนาเม็ง

หมู่ที่  4   บ้านแม่บอน

หมู่ที่  5   บ้านป่าห้า

หมู่ที่  6   บ้านหลวง

หมู่ที่  7   บ้านแม่สายป่าเมี่ยง

หมู่ที่  8   บ้านฮ่างต่ำ

หมู่ที่  9   บ้านแม่สายนาเลา

 

 ประชากร 

ข้อมูลประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด  ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน  4,644  คน   แยกเป็น  ชาย   จำนวน  2,332  คน    และหญิง  จำนวน  2,312  คน   จำนวนครัวเรือน  1,869  ครัวเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
บ้านทุ่งแดง 322 397 402 799
บ้านป่าแต้ง 227 292 305 597
บ้านนาเม็ง 70 65 79 144
บ้านแม่บอน 159 187 188 375
บ้านป่าห้า 284 335 312 647
บ้านหลวง 481 643 645 1}288
บ้านแม่สายป่าเมี้ยง 113 94 81 175
บ้านฮ่างต่ำ 162 211 208 419
บ้านแม่สายนาเลา 51 108 92 200
                     รวม 1,869 2,332 2,312 4,644

 ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2557

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม  การจราจร

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด  มีเส้นทางคมนาคม  การจราจร  ดังนี้

–  ถนนลูกรัง                          จำนวน             30       สาย

–  ถนนลาดยาง                       จำนวน              3        สาย

–  ถนน คสล.                         จำนวน             35       สาย

 

การโทรคมนาคม

–  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                 จำนวน   1  แห่ง

–  เสา รับ – ส่ง คลื่นโทรศัพท์ไร้สายของเอกชน          จำนวน  3  แห่ง

–  หอกระจายข่าว เสียงตามสาย                            จำนวน  7  แห่ง

 

การไฟฟ้า 

หมู่บ้าน  จำนวน  8  หมู่บ้าน   มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน   โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพร้าว เป็นผู้รับผิดชอบ  สำหรับไฟฟ้าในทางสาธารณะต่าง ๆ  ในส่วนนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษา  รวมทั้งปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด  มีแผนการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอดเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม  หมู่บ้าน  จำนวน 7  หมู่บ้าน  มีการใช้ไฟฟ้าพลังน้ำ  จำนวน  1 หมู่บ้าน

 

แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ     ได้แก่  ลำน้ำขอด   ลำน้ำแม่บอน

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ได้แก่ 

        –  ฝายหลวง  ฝายแม่บอน  ฝายทุ่งมะเค็ด  ฝายห้วยแม่ปุย  ฝายม่วงเนิ้ง

        –  ฝายหลังบ้านเก่า  ฝายแม่สายนาเลา  และฝายบ้านป่าแต้ง   ฝายชะลอน้ำ (ฝ้ายแม้ว)

        –  ประปาหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน

 

ด้านเศรษฐกิจ

       โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ประชากร 

การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ  80%   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   โดยพืชที่นิยมปลูกกัน  คือ  ข้าว  มันฝรั่ง  ข้าวโพด  ถั่วลันเตา  และพืชผักต่างๆ   ส่วนประชากรประมาณ  20 %  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ( อ้างอิงจากข้อมูล จปฐ  ปี  2556 )

        รายได้  รายได้ฉลี่ยของประชากรตำบลโหล่งขอด  23,000 – 30,000  บาท /คน / ปี  (อ้างอิงจากข้อมูล จปฐ  ปี  2556 )

        การพาณิชยกรรมและการบริการ 

        –  ร้านค้าปลีก                         จำนวน             34       แห่ง

        –  ปั้มน้ำมัน และก๊าช                จำนวน             15       แห่ง

        –  โรงสี                                 จำนวน               7      แห่ง

        –  ร้านรับซื้อของเก่า                 จำนวน               1      แห่ง

       สินค้า  OTOP

        –  ผลิตภัณฑ์งานปั้น        บ้านหลวง        หมู่ที่ ๖    ตำบลโหล่งขอด

 

ด้านศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด  มีสถาบัน และองค์กรทางศาสนา ดังนี้

–  วัด  /  สำนักสงฆ์                  จำนวน   12  แห่ง

1)  วัดทุ่งแดง                  หมู่ที่  1             2)  วัดศรีมหาโพธิ์                        หมู่ที่  2

3)  วัดสันนาเม็ง               หมู่ที่  3             4)  วัดดงมะไฟ                            หมู่ที่  4

5)  วัดป่าห้า                    หมู่ที่  5            6)  วัดบ้านหลวง                           หมู่ที่  6

7)  สำนักสงฆ์แม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่  7           8)  วัดประตูโขง                            หมู่ที่  8

9)  สำนักสงฆ์แม่สายนาเลา  หมู่ที่ 9            10) วัดเจติยบรรพต                         หมู่ที่ 1

11) วันพระธาตุม่วงเนิ้ง        หมู่ที่ 5            12) วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล       หมู่ที่ 6

–  โบสถ์      จำนวน   1 แห่ง

                     1)  โบส์ถคริสตจักรบ้านทุ่งแดง

 

ด้านการสาธารณสุข 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด  มีศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน 2  แห่ง ดังนี้

1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  3  รับผิดชอบ  6 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านทุ่งแดง , บ้านป่าแต้ง,บ้านนาเม็ง , บ้านแม่บอน , บ้านฮ่างต่ำ ,บ้านแม่สายนาเลา  มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  จำนวน   79  คน

2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง   ตั้งอยู่หมู่ที่  6  รับผิดชอบ  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านป่าห้า,  บ้านหลวง,  บ้านแม่สายป่าเมี่ยง  มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   จำนวน  40  คน

 

ด้านวัฒนธรรมประเพณี 

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ได้มีการอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  ดังนี้

–  ประเพณีสงกรานต์

–  ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา

–  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุม่วงเนิ้ง

–  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล

–  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยสามเหลี่ยม

 

ด้านการศึกษา 

ด้านการศึกษาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด  มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่  ดังนี้

–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโหล่งขอด             จำนวน             1        แห่ง

–  โรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด                        จำนวน             1        แห่ง

–  โรงเรียนประถมศึกษา                             จำนวน             2        แห่ง

     1) โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

     2) โรงเรียนบ้านหลวง

–  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)           จำนวน   2   แห่ง

     1) โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

     2) โรงเรียนบ้านหลวง

–  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                           จำนวน     1  แห่ง

–  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน             จำนวน     9  แห่ง

 

ด้านสวัสดิการสังคม

1)   ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ

–  จัดทำฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

–  ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ      จำนวน     826   ราย

2)   ส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น

–  จัดทำฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ

–  ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ       จำนวน    103    ราย

3)   ส่งเสริมและพัฒนาป่วยโรคเอดส์ในท้องถิ่น

–  จัดทำฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

–  ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ    จำนวน     9  ราย

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

–  จุดตรวจพิทักษ์ธรรม (สภ.โหล่งขอด)                จำนวน   1   แห่ง

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
        – ป่าไม้และสัตว์ป่า  โดยต้องดูแลป่าต้นน้ำ  จำนวน  187,000  ไร่  ของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  โดยจัดทำเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ภายใต้โหล่งขอดโมเดล

 

แหล่งท่องเที่ยว  

  ตำบลโหล่งขอดมีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน  ดังนี้
    –   วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล   ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลโหล่งขอด    อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
    –  วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  5   ตำบลโหล่งขอด   อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่