ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป